Regulamin konkursu Nagrody Kryształowej Brukselki 2018

 §1. Postanowienia ogólne

Nagroda Kryształowej Brukselki, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Kryształową Brukselką, jest nagrodą przyznawaną za wybitne osiągnięcia w realizacji i promocji Programów Ramowych Badań i Innowacji UE. W 2018 r. podsumowany zostanie okres ostatnich 20 lat, począwszy od 5. Programu Ramowego UE, poprzez 6. i 7. Program Ramowy UE i skończywszy na Programie Ramowym Horyzont 2020 (lata 1999-2018).

§2. Organizatorzy

Organizatorem Konkursu jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) funkcjonujący od 1999 r. w ramach Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Organizatorem.

§3. Warunki uczestnictwa

 1. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Kryształowej Brukselki, o której mowa w § 4 ust. 1, zwana dalej Kapitułą, w następujących kategoriach:

a.  nauka:

i. uczelnie

ii. instytuty badawcze

iii. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk

b.  biznes:

i. małe i średnie przedsiębiorstwa

ii. duże przedsiębiorstwa

c.  administracja samorządowa

d. podmioty non-profit

e. indywidualna.

2. W kategorii „nauka”, o której mowa w ust. 1. pkt a. będą brane pod uwagę wyłącznie jednostki naukowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (DZ. U. 2010 Nr. 96 poz. 615). Kategoria „nauka” dzieli się na trzy podkategorie: „uczelnie”, „instytuty badawcze” i „instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk”. W podkategorii „instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk” uwzględniamy także międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W kategorii „biznes”, o której mowa w ust. 1. pkt b. będą brane pod uwagę wyłącznie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich prawnej formy organizacyjnej oraz wielkości. Kategoria „biznes” dzieli się na dwie podkategorie: „małe i średnie przedsiębiorstwa” i „duże przedsiębiorstwa”.

4. W kategorii „administracja samorządowa”, o której mowa w ust 1. pkt c. będą brane pod uwagę podmioty administracji samorządowej (samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki).

5. W kategorii „podmioty non-profit”, o której mowa w ust. 1. pkt d. będą brane pod uwagę podmioty, które nie są objęte kategoriami a i b Nagrody oraz nie reprezentują administracji publicznej.

6. Nominacje do określonych w ust. 1 lit. a, b, c, d kategorii Nagrody zostaną zaproponowane przez Organizatora na podstawie opracowanych przez Organizatora danych statystycznych uzyskanych z Komisji Europejskiej w latach 1999-2018[1] z uwzględnieniem:

 1. wartości dofinansowania realizowanych projektów,
 2. liczby koordynowanych projektów,
 3. liczby uczestnictw w projektach.

7. Dla ustalenia 5 nominowanych w kategoriach określonych w ust. 1 lit. a, b, c, d wartości kryteriów określonych w ustępie 6 zostaną sprowadzone do jednego współczynnika syntetycznego, zwanego „indeksem uczestnictwa”.

8. Nominacje dla 5 osób w kategorii indywidualnej zostaną zaproponowane przez Organizatora. Nominowani wskazani zostaną spośród zgłoszonych uczestników, na podstawie ich aktywności i indywidualnych osiągnięć w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 marca 2018 roku.

9. Kandydatów do nagrody indywidualnej może zgłosić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie kpk.gov.pl do dnia 25 kwietnia 2018 r.

10. Zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 9, obejmuje: nazwisko kandydata wraz z jego danymi kontaktowymi, nazwisko osoby lub nazwę instytucji zgłaszającej kandydata, informację o aktywnym uczestnictwie kandydata w projektach Programów Ramowych Badań i Innowacji UE (w tym realizacji grantów ERC i koordynacji projektów), uczestnictwo kandydata w ewaluacji wniosków projektowych, Komitetach Programowych i grupach doradczych, nagrody i wyróżnienia oraz pozostałe osiągnięcia (w tym liczba patentów i wdrożeń).

11. W uznaniu dla szczególnych zasług na polu realizacji projektów i promocji polskich inicjatyw badawczych i technologicznych, a także polskiego uczestnictwa w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE, Kapituła ma prawo przyznać, poza określonymi w ust. 1 kategoriami, Nagrodę Specjalną Kryształowej Brukselki.

§4. Tryb przyznawania

 1. Wybór laureatów Nagrody powierza się Kapitule powołanej przez ministra właściwego do spraw nauki. Skład kapituły zostanie ogłoszony na stronie www.kpk.gov.pl.
 2. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły, którym jest minister właściwy do spraw nauki.
 3. Prace Kapituły organizuje Sekretarz, którym jest przedstawiciel Organizatora.
 4. Prace Kapituły odbywają się w systemie pracy zdalnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
 5. W każdej podkategorii Kapituła wybiera 1 laureata spośród kandydatów nominowanych w trybie opisanym w paragrafie 3.
 6. Wybór laureatów w kategorii „nauka” powinien zostać dokonany w oparciu o statystyki dot. uczestnictwa, charakter projektów oraz dotychczasowych wyników danej jednostki naukowej.
 7. Wybór laureatów w kategorii „biznes” powinien zostać dokonany w oparciu o statystyki dotyczące uczestnictwa, charakter projektów oraz dotychczasowych wyników przedsiębiorstwa.
 8. Wybór laureata w kategorii „indywidualnej” jest dokonywany przez Kapitułę na podstawie oceny zgłoszonych wniosków. Wybór ma charakter uznaniowy.
 9. Przebieg głosownia nie jest podawany do informacji publicznej, a protokół z głosowania stanowi dokument o charakterze wewnętrznym Kapituły. O przyznaniu Nagrody Kryształowej Brukselki decyduje największa liczba głosów otrzymanych przez kandydata w danej kategorii. W przypadku równej liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów głos rozstrzygający ma Przewodniczący Kapituły.
 10. Każdy z członków Kapituły w poszczególnych kategoriach może oddać tylko jeden głos. Można głosować „ZA” lub „WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU”, jeżeli w ocenie członka Kapituły zachodzi konflikt interesów.
 11. Głosy są oddawane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 12. Sekretarz Kapituły sporządza protokół głosowania i jest pozbawiony prawa głosu.
 13. Członkowie Kapituły sprawują swoją funkcję społecznie i z tytułu jej wykonywania nie przysługuje im jakikolwiek wynagrodzenie lub zwrot poniesionych kosztów.

§5. Ogłoszenie laureatów

Lista laureatów zostanie ogłoszona 6 czerwca 2018 r. podczas Gali Nagrody Kryształowej Brukselki 2018. Lista Laureatów zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie www.kpk.gov.pl.

§6. Odwołania

 1. Odwołania dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN, ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, z dopiskiem „Nagroda Kryształowej Brukselki” w terminie 14 dni od daty opublikowania listy laureatów – bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 2. Odwołania przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Opisane wyżej odwołania będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie odwołania będzie ostateczna.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie wątpliwości, dotyczące interpretacji zapisów Regulaminu rozstrzyga Kapituła.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

[1] W przypadku Programu Ramowego Horyzont 2020 na podstawie bazy e-Corda, wydanie 9.2, opublikowanej przez Komisję Europejską po 432 konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych, w terminie do 24 stycznia 2018 r.